Control intern

Model de control intern

Plans anuals de control financer

Pla d'acció

Informes d'objecció

Informes de resum

Informes de la Sindicatura de Comptes o del Tribunal de Comptes