Convenis i encomanes de gestió suscrites

1-c) Els convenis subscrits i el seu text íntegre. Quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, s’indicarà el seu objecte, les parts firmants, la duració, les obligacions, econòmiques o de qualsevol índole, i les seues modificacions si n’hi haguera. 1-d) Els encàrrecs de gestió subscrits i el seu text íntegre. Quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, s’indicarà el seu objecte, el pressupost, la duració, les obligacions, i les subcontractacions que es realitzen amb menció dels adjudicataris, del procediment seguit per a l’adjudicació i el seu import.

Aquest ajuntament encara no ha subscrit cap conveni ni encàrrec de gestió.