Gastos de caixa fixa

1-m) Els gastos de caixa fixa desagregats per centres directius.