indicadors financers

Es publica l'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals, i l'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)

Principals indicadors 2019

Principals indicadors 2018

Principals indicadors 2017

Principals indicadors 2016

Principals indicadors 2015