Informació Urbanística

Es publiquen el plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics, el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plans que ho detallen. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment d'aquests; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals. Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.