Inventari de bens i drets

1-l) L’inventari de béns i drets, que almenys inclourà els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d’alt valor econòmic, en els termes en què es desenrotlle reglamentàriament. Així mateix s’informarà sobre el nombre de vehicles oficials.