Plans i programes anuals

Se publiquen els plans i programes anuals i plurianuals municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.

L'Ajuntament no té subscrit cap pla ni programa anual o plurianual. En este cas no es veu amb l'obligació d'informar respecte d'això.