Publicitat i promoció institucional

1-n) El cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant els mitjans de comunicació empleats, l’import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes, almenys una vegada a l’any