Rendició de comptes

1-h) Els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control que sobre estos s’emeten.

Aquest ajuntament publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes