Subvencions i ajudes

1-e) Les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiàries. Les ajudes concedides a càrrec de fons de la Unió Europea es regularan per la normativa de publicitat específica de cada fons.